Pro základní funkčnost, zpříjemnění používání webu, analytické účely a v případě udělení souhlasu také pro účely cílení reklamy využíváme soubory cookies. Nastavení vlastních preferencí cookies můžete kdykoli upravit odkazem ve spodní části stránek.

Odmítnout vše můžete zde.

Vybrali jste zahradní domek, zahradní altán,pergolu či zahradní domek na nářadí a jste zdaleka? Nevadí provádíme montáže po celé ČR a to za bezkonkurenční cenu !


OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky

l uhradí na základě zálohových faktur a konečné faktury:

- zálohová faktura: 30% celkové ceny - splatná při objednání zboží

- konečná faktura: 70% celkové ceny - splatná při dodání zboží

"Prodávající" je Petr CHmelík (ZAHRADNI-DOMKY77) ičo 68253109 je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

- Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti prodávajícím na straně jedné a objednavatelem (zákazníkem) na straně druhé.

- Zákazník podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil a souhlasí s tímto nákupním řádem internetového obchodu a s dodacími, platebními a reklamačními podmínkami u nakupovaných výrobků.

- Každá objednávka je považována za závaznou.

- Před montáží výrobku objednavatel musí mít platné všechny doklady k provedení stavby. Objednavatel se zavazuje připravit podklad "základy stavby" dle instrukcí prodejce. Pokud základy nebudou připraveny dle těchto instrukcí a montáž se bude muset z tohoto důvodu odložit, zavazuje se objednavatel uhradit veškeré vícenáklady s tím spojené. Jedná se zejména o tyto položky: marná doprava, manipulace a skladování výrobku, popř. další vícepráce.

Platební podmínky a ceny

- Platbu za objednané zboží je možno realizovat převodem dle smluvních podmínek.

- Nárok na zaplacení kupní ceny vzniká okamžikem předání zboží, které zůstává majetkem prodávajícího až do doby úplné úhrady ceny zboží a služeb s ním spojených. Způsob, výše a počet plateb je sjednán s objednavatelem v závislosti na povaze objednávky a předešlé spolupráce.

Výběr a objednávání zboží

Objednávky přijímá prodávající písemnou formou (poštou, e-mail nebo prostřednictvím internetového obchodu). Jakákoliv výše zmíněná forma objednávky je závazná. Objednavatelem je povinen poskytnout prodávajícímu v objednávce nezbytné údaje potřebné k úspěšnému splnění objednávky (tj. určení způsobu dodání, doručovací adresa, adresa montáže, fakturační údaje atd.) Obchodovat a uzavírat kupní smlouvu prostřednictvím prostředků komunikace na dálku mohou pouze osoby, které jsou k těmto právním úkonům způsobilé. Objednávka objednavatele je závazná pro obě strany okamžikem jejího potvrzení prodávajícím.

Ochrana osobních dat

- Provozovatel internetového obchodu prohlašuje a zavazuje se, že veškeré údaje osobní povahy, podle zákona o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ze dne 4.dubna 2000 ze Sbírky zákonů č.101/2000, jež získal od svých zákazníků, nesdělí třetím osobám a bude jich využívat výlučně pro potřebu zadavatele.

- Zákanzík se Souhlasem s dodacími a obchodními podmínkami dává prodávajícímu souhlas se zpracováním osobních údajů zákazníka pro účely vyřízení objednávky. Tento souhlas má právo zákazník v budoucnu kdykoliv písemně odvolat.

Doprava zboží

- Doprava je sjednávána s objednavatelem dle povahy a rozsahu objednávky. V rámci poskytovaných služeb zajišťuje prodávající dopravu k objednavateli těmito způsoby: - vlastní doprava nebo smluvní přepravci. Přesný termín dodání nebo montáže je objednavateli předem oznámen.

- Dodací lhůta je závislá na objednaném množství a druhu zboží. Běžný termín dodání dřevostaveb se pohybuje okolo 3 až 4 týdnů v závislosti na vytíženosti dopravy a montážní firmy. V případě, kdy z nějakých příčin není možné tento termín dodržet, budete informováni elektronickou poštou nebo telefonicky. Termín dodání se počítá od zaplacení zálohy.

Odstoupení od smlouvy

- V případě odstoupení od závazné objednávky objednatelem je prodávající oprávněn účtovat objednateli na pokrytí svých nákladů spojených s výrobou, dopravou a montáží smluvní pokutu ve výši až 50% kupní ceny zboží.

Vady, zboží, záruka

Tento reklamační řád se vztahuje na zboží zakoupené od prodávajícího prostřednictvím internetového obchodu www.ZAHRADNI-DOMKY77.cz (dále jen "Výrobek") a v záruční době na něj Kupující uplatňuje práva z odpovědnosti za vady (dále jen "Reklamace").

Prodávajícím je Petr chmelík (dále jen "Prodávající").

Kupujícím je fyzická či právnická osoba, která uzavřela s Prodávajícím kupní smlouvu na koupi Výrobku, které je předmětem reklamace.

Tyto reklamační podmínky jsou plně v souladu se zákonem č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník (dále jen "Zákon"), a v situacích, které nejsou přímo řešeny těmito reklamačními podmínkami se postupuje dle ustanovení tohoto Zákona. Výjimku tvoří nákup, kdy je Kupujícím podnikatelský subjekt (uvedeno IČ a/nebo DIČ na daňovém dokladu), v tomto případě se pak reklamace plně řídí zákonem č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník.

- Prodávající poskytuje záruku na jakost dodaného zboží v délce 24 měsíců ode dne prodeje tj. datum vystavení daňového dokladu. Odpovědnost prodávajícího za vady na něž se vztahuje záruka na jakost nevzniká, jestliže tyto vady byly způsobeny po převzetí zboží objednavatelem, vnějšími událostmi a nezpůsobil je prodávající nebo osoby, s jejíchž pomocí prodávající plnil svůj závazek. Reklamaci nelze uplatnovat na vady které neohrožují funkčnost stavby  ( běžné sesychání dřeva atd.)dále nelze uplatnit reklamaci je li poškození výrobku způsobené jeho znečištěním, nehodou, živelnou událostí nebo v důsledku přírodních či jiných vnějších jevů (bouřka, požár, teplo,silný vítr aj.).Objednavatel je povinen si domeček ihned řádně ukotvit aby nedošlo k poškození domku.Objednavatel je povinen zkontrolovat počet, stav a obsah zásilky a při doručování přepravní službou sepsat s ním reklamační protokol a oznámit nejpozději do 3 dnů. Na mechanické poškození výrobku při užívání se raklamace nevztahuje. Reklamace skrytých vad musí být učiněna neprodleně po jejich zjištění a to písemnou formou.V případě,že je zboží vráceno dodavateli v jiné než neporušené stavu je zákazník povinen nahradit zejména náklady související  s uvedením zboží do původního stavu avzniklou škodu na zboží ( opotřebení zboží , nátěr apod. ). Reklamace budou vyřizovány pouze s prvonabyvateli našeho zboží. Vrácené zboží a náhrady za něj nemohou být akceptovány, pokud nebyly schváleny reklamačním pracovníkem prodávajícího.

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti dne 30.4.2011

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím z důvodů GDPR na základě plnění smluv.( adresa , jméno , tel. číslo , elektronická adresa , ičo , dič ) Zpracováním osobních údajů může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Osobní údaje se zpracovávají z důvodů správného odbavení vaší objednávky . Osobní údaje budou zpracovávány po dobu odbavení zakázky + 10 let dle zákona ( daňový předp). Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, prodávající nebo přepravce je povinen informaci předat. Kupující souhlasí se zasíláním informací na elektronickou adresu kupujícího